波兰语「zajęcie」的中文意思


波兰语
中文
汉语拼音
[ye]
[ye wu]
[shir]
[shir]
[shi qing]
[wu]
[wu]
[shang ye]
[shang wu]
[shang wu]
[shang ye]
[di zhi]
[hun yue]
[hun yue]
[gong zuo]
[ye]
[ye wu]
[sheng yi]
[yue hui]
[yue hui]