波兰语「substancja」的中文意思


波兰语
中文
汉语拼音
[shi]
[shi qing]
[shi xiang]
[shi xiang]
[wu zhi]
[wu zhi]