波兰语「punkt」的中文意思


波兰语
中文
汉语拼音
[jian]
[shi]
[shi xiang]
[shi xiang]
[jian]
[bao dao]
[chu]
[ding]
[jian feng]
[bao dao]
[xiang]
[xiang mu]
[ding]
[xiang]
[wen zhang]
[ben wen]
[tiao]
[zhuang]
[tiao]
[zhuang]