波兰语「przedmiot」的中文意思


波兰语
中文
汉语拼音
[dong xi]
[zhu ti]
[zhu ti]
[shi]
[shir]
[shir]
[shi qing]
[shi wu]
[pin]
[wen ti]
[bin yu]
[dui xiang]
[dui xiang]
[dong xi]
[wu]
[wu jian]
[wu ti]
[wu ti]
[hua ti]
[lun ti]