波兰语「protestować」的中文意思


波兰语
中文
汉语拼音
[kang yi]
[kang yi]
[wu jian]
[bin yu]
[shi wu]
[bin yu]
[dui xiang]
[dui xiang]