波兰语「paragraf」的中文意思


波兰语
中文
汉语拼音
[shi]
[shi xiang]
[shi xiang]
[jian]
[bao dao]
[bao dao]
[wen zhang]
[ben wen]
[tiao]
[zhuang]
[tiao]
[zhuang]
[kuan]
[duan]
[duan luo]
[mu]
[duan]
[di]
[jie mu]
[pian]