波兰语「obszerny」的中文意思


波兰语
中文
汉语拼音
[guang]
[chuo]
[guang bo]
[guang da]
[guang fan]
[guang kuo]
[kai kuo]
[hua]
[chang]
[hao]
[fan]
[fan]
[cang]
[jiong]
[fan]
[hao]
[pu]
[cang]
[mang]
[hong]