波兰语「nosić」的中文意思


波兰语
中文
汉语拼音
[he]
[dan]
[zi]
[dai]
[dai]
[ren shou]
[zhi xing]
[dan fu]
[di]
[ti]
[bei fu]
[ban yun]
[ban yun]
[dan fu]
[xiong]
[chuan dai]
[chuan dai]
[bei fu]
[shu song]
[shu song]