波兰语「mierzyć」的中文意思


波兰语
中文
汉语拼音
[bo]
[zong zhi]
[dui zhun]
[dui zhun]
[du liang]
[cuo shi]
[zhi]
[biao zhun chi cun]
[biao zhun chi cun]
[bu zhou]
[bu zhou]
[de]
[di]
[mu di]
[heng]
[heng liang]
[gui ju]
[gui ju]