波兰语「materiał」的中文意思


波兰语
中文
汉语拼音
[shi]
[shi qing]
[shi xiang]
[shi xiang]
[wu]
[wu]
[qi cai]
[tian se]
[bu]
[bu bo shu su]
[liao]
[liao zi]
[cai]
[cai liao]
[wu]
[wu zhi]
[wu zhi]
[zi liao]
[zi liao]