波兰语「kwestia」的中文意思


波兰语
中文
汉语拼音
[shi]
[shi qing]
[shi xiang]
[shi xiang]
[wu]
[wu]
[fa xing]
[wen ti]
[kun nan]
[kun nan]
[da]
[san fa]
[san fa]
[wu]
[wu zhi]
[wu zhi]
[fa xing]
[jiu fen]
[jiu fen]
[ke ti]