波兰语「interes」的中文意思


波兰语
中文
汉语拼音
[ye]
[ye wu]
[shi]
[gong zuo]
[shir]
[shir]
[shi qing]
[xing]
[xing zhi]
[xing qu]
[li xi]
[li yi]
[wu]
[wu]
[gou]
[shang ye]
[shang wu]
[shang wu]
[shang dian]
[shang ye]