波兰语「fabrykacja」的中文意思


波兰语
中文
汉语拼音
[zhi]
[zhi zuo]
[zhi zao]
[sheng chan]
[sheng chan]
[zhi]
[zhi zuo]