波兰语「działać」的中文意思


波兰语
中文
汉语拼音
[kai]
[ju dong]
[shi]
[shi wu]
[shi wu]
[zuo ye]
[zuo ye]
[ban gong]
[gong]
[gong zuo]
[gong fu]
[kai]
[ban yan]
[huo]
[jing ying]
[jing ying]
[ju dong]
[biao yan]
[ban gong]