波兰语「dostawać」的中文意思


波兰语
中文
汉语拼音
[ju bei]
[ju bei]
[ju you]
[bo]
[shou dao]
[dai you]
[dai you]
[de]
[dei]
[de chu]
[bao you]
[you zhe]
[you zhe]
[huo qu]
[huo qu]
[mou qu]
[rang]
[rang]
[mou qu]