波兰语「dążyć」的中文意思


波兰语
中文
汉语拼音
[bo]
[zong zhi]
[dui zhun]
[xun qiu]
[dui zhun]
[zhi]
[de]
[di]
[mu di]