」用波兰语怎么说


波兰语
中文
汉语拼音
[jian]
[jian]
[jian]
[jian]
[jian]
[jian]
[jian]
[jian]
[jian]
[jian]
[jian]
[jian]